Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Behandling af revideret årsregnskab

Godkendelsesproces - regnskab 2013

Senest den 15. september skulle provstirevisor have afsluttet revisionen af regnskabet for 2013. Da regnskabet for 2013 er det første, som kun er afleveret elektronisk, vil processen fra den 15. september og frem til den endelige godkendelse være ændret i forhold til tidligere år.

Menighedsrådet skal behandle revisors bemærkninger på et menighedsrådsmøde inden den 15. oktober, med mindre provstiudvalget har dispenseret fra denne frist. Som dokumentation for behandlingen bør beslutningsprotokollen (evt. med revisionsprotokollen som bilag) lægges i DATAARKIVET
Landsforeningen af Menighedsråd har tidligere udsendt en nyhed om hvordan menighedsrådene finder protokollat og erklæring -https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/LM/Sider/Hent-revisionsprotokollat-og-p%C3%A5tegning-i-%E2%80%9DDATAARKIV%E2%80%9D.aspx
Som dokumenttype vælges ”Behandling af protokollat.”
Provstiudvalget kan herefter behandle revisors protokol og menighedsrådets bemærkninger på et provstiudvalgsmøde. Efter mødet lægges provstiudvalgets eventuelle bemærkninger til menighedsrådets regnskab tillige i DATAARKIVET. Dokumentationen fra provstiudvalget kan være i form af beslutningsprotokollen fra provstiudvalgsmødet, eller alternativt et brev til hvert menighedsråd.
Som dokumenttype vælges ”Provstiets godkendelse af regnskab. Hvis provstiudvalget ikke kan godkende regnskabet på det foreliggende grundlag, kan dokumenttypen ”Provstiets forkastelse af regnskab” vælges.
Hvis provstiet har forkastet regnskabet skal processen gentages, indtil der foreligger en godkendelse, før menighedsrådet går videre til den afsluttende behandling.
Menighedsrådet skal for at afslutte godkendelsesprocessen på et menighedsrådsmøde behandle provstiudvalgets bemærkninger. Beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet lægges i DATAARKIVET. Som dokumenttype vælges ”Behandling af kommentarer fra provstiet”.
Provstiudvalget kan herefter ”offentliggøre” regnskaberne. Der udsendes ultimo 2014 endelig vejledning til provstierne i, hvordan det skal gøres.
Processen for provstiudvalgets regnskab svarer til menighedsrådenes proces. Her er det blot provstiudvalget, som godkender først, stiftet efterfølgende behandler protokol og provstiudvalgets bemærkninger, og provstiudvalget som afslutter godkendelsesproceduren ved at behandle stiftets bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
Kirkeministeriet