Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

G-dage

Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver (G-dage)

Lønmodtagere der er medlem af en arbejdsløshedskasse kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge for 1. og 2. ledighedsdag. I stedet skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for disse dage.

Hvornår skal der udbetales dagpengegodtgørelse?
Arbejdspladsen skal udbetale dagpengegodtgørelser ved afskedigelse, hjemsendelse, ophør af tidsbestemt akkord o.l.. Eller ved arbejdsfordeling og nedsættelse af arbejdstiden.

Langt de fleste tilfælde er i forbindelse med afskedigelse.

Hvad forstås ved afskedigelse?
Afskedigelse kan være fra en fast månedslønnet stilling. Det kan også være ved ophør af en månedslønnet midlertidig, tidsbegrænset, opgavebestemt eller begivenhedsbestemt stilling.

Hvis en medarbejder er ansat som "tilkaldevikar" gælder en række særlige forhold.:

  • En ansættelsesaftale mellem en arbejdsgiver og en tilkaldevikar betragtes altid som en aftale om variabel beskæftigelse.
  • Derfor anses en tilkaldevikar for at være afskediget fra dag til dag. Arbejdspladsen skal derfor betale dagpengegodtgørelse, når tilkaldevikaren ikke opnår fuld beskæftigelse på 1. og 2. ledighedsdag.
  • Selvom tilkaldevikaren i en kortere eller længere periode opnår fuld overenskomstmæssig beskæftigelse, skal der udbetales dagpengegodtgørelse for ledige dage.

Hvad med beskæftigelseskravet?
Lønmodtageren er kun berettiget til dagpengegodtgørelse, når der forud for beskæftigelsens ophør har været en vis tilknytning til arbejdspladsen.

Lønmodtageren skal sammenlagt have haft arbejdstimer svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (normalt 2 x 37 timer=74 timer) hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret.

Hvis der i løbet af de 4-uger forud for arbejdsophøret har været fravær på grund af sygdom, ferie, søgnehelligdage, konflikt og fritstillingsperiode, forlænges de 4 uger bagud med antallet af fraværsdage dage.

Hvilken dag er 1. ledighedsdag?
Hvis medarbejderen har haft mindst 7,4 timer på sin sidste arbejdsdag er 1. ledighedsdag altid den efterfølgende ordinære arbejdsdag.

Fuldtidsansatte - hvilken dag er 1. ledighedsdag, hvis forskelligt antal timer pr. dag?
Ordinære arbejdsdage er som udgangspunkt mandag-fredag. Det gælder også, selvom medarbejderen har f.eks. fri hver fredag.
Hvis medarbejderen i den sidste kalenderuge i ansættelsen har haft fuld arbejdstid, vil 1. ledighedsdag ikke være den dag medarbejderen fratræder, selvom medarbejderen den sidste dag har arbejdet mindre end 7,4 timer f.eks. pga. arbejdstidens placering på ugedagene. 1. ledighedsdag vil derimod være medarbejderens første ordinære arbejdsdag efter fratrædelsen.

F.eks. hvis medarbejderens normale arbejdsuge er mandag til fredag, og medarbejderen arbejder fra kl. 8.00 til 14.00 fredag mod at medarbejderen går senere om torsdagen, så vil fredag ikke blive betragtet som 1. ledighedsdag, selvom medarbejderen arbejder mindre end 7,4 timer fredag. Første ledighedsdag i eksemplet vil være den efterfølgende mandag, som er første ordinære arbejdsdag efter fratrædelsen.

Deltidsansatte - hvilken dag er 1. ledighedsdag?
Deltidsansatte medarbejdere eller vikarer/afløsere, som er ansat fra dag til dag, er ikke omfattet af ovenstående. For disse medarbejdere vil fratrædelsesdagen altid være 1. ledighedsdag, medmindre medarbejderen mindst har 7,4 timers beskæftigelse på dagen.

Hvornår skal der udbetales 1/1 dagpengegodtgørelse?
En ledighedsdag er fastsat til 7,4 timer. Dagpengegodtgørelsen beregnes derfor ved at fratrække det eventuelle antal præsterede arbejdstimer, der er på 1. ledighedsdag.

Er ledigheden herefter over 4,00 timer, skal der udbetales en 1/1 dagpengegodtgørelse. Det svarer til højeste dagpengesats.

Hvornår skal der udbetales 1/2 dagpengegodtgørelse?
Er ledigheden efter fradraget af arbejdstimer på 4,00 timer eller derunder skal der kun udbetales 1/2 dagpengegodtgørelse. Det svarer til halvdelen af højeste dagpengesats.

Hvornår skal der ikke betales for 1. og 2.ledighedsdag ?
Der skal ikke betales for 1. og 2. ledighedsdag hvis:

  • Lønmodtageren opnår fuld beskæftigelse på 1. og 2. ledighedsdag.
  • Lønmodtageren skriftligt inden ansættelsens ophør tilbydes fortsat beskæftigelse med mindst samme timetal, og lønmodtageren afslår tilbuddet.
  • Lønmodtageren modtager sygedagpenge eller holder ferie i tilslutning til arbejdsophøret.
  • Afskedigelsen væsentligt kan tilregnes lønmodtageren.
  • Lødmodtageren ophører som vikar i en orlovsstilling efter lov og orlov, og ansættelsen oprindeligt har været aftalt til at vare mindste 3. måneder.

Hvor mange gange skal der betales for 1. og 2. ledighedsdag ?
Som arbejdsgiver har du højst pligt til at betale dagpengegodtgørelse 16 gange til den samme medarbejder i et kalenderår.


Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) kan ses på retsinformation.