Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vejledning vedrørende pasning af have mm. tilknyttet tjenestebolig

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Den danske Præsteforening og Landsforeningen af Menighedsråd

1.     Hvornår skal der indgås en aftale  (se aftale her)

1.1   Have/gårdsplads og lignende er under 1000 m2

Have/gårdsplads og lignende (i det følgende kaldet have) er under 1000 m2 og udgangspunktet er derfor, at det er præsten, der passer haven. Der skal ikke indgås nogen aftale, hvis det er præsten, der passer haven.

Menighedsrådet kan overtage pasningen af haven helt eller delvist. Der skal i så fald indgås en aftale om, hvilke forpligtelser menighedsrådet har påtaget sig. Det kunne til eksempel dreje sig om følgende opgaver:

  • Græsslåning og klipning af kanter

  • Klipning af hæk

  • Beskæring af træer

Det er menighedsrådet, der beslutter, om det vil indgå en aftale om pasning af have. Menighedsrådet anbefales derfor at overveje, om der skal indgås en aftale om overtagelse af vedligeholdelsesopgaver i haven og i givet fald hvilke, når der ansættes en præst.

1.2   Have/gårdsplads og lignende er over 1000 m2

Når haven er over 1000 m2, er det menighedsrådet, der passer haven i sin helhed.

Hvis præsten ønsker at passe haven helt eller delvist, kan der indgås aftale herom.

Hvis der er køkkenhave og bede m.v., der er anlagt efter præstens egne ønsker, passes disse af præsten selv.

2.     Hvornår indgås aftalen

En eventuel aftale om, at menighedsrådet passer haven, indgås som udgangspunkt i forbindelse med indflytningssynet, som også omfatter haven. Hvis menighedsrådet vil overtage hele eller dele af pasningen af haven, er det derfor hensigtsmæssigt, at have et udkast til aftale klar til indflytningssynet.

Præsten kan bede sin tillidsrepræsentant om at deltage i indflytningssynet.

Aftale om, at menighedsrådet henholdsvis præsten overtager forpligtelsen til at passe haven helt eller delvist, kan også indgås på et senere tidspunkt end ved indflytningssynet.

3.      Ændringer i haven

Præsten må ikke uden menighedsrådets samtykke foretage større ændringer i haven. Det betyder, at hvis præsten eksempelvis ønsker at fælde træer i haven, anlægge terrasse, bede, lysthus eller drivhus, så skal menighedsrådet give samtykke til det.

Hvis menighedsrådet ønsker at foretage ændringer i haven, skal præsten høres om de påtænkte ændringer, og præstens svar skal indgå i den endelige beslutning, om ændringen skal gennemføres.

Såfremt der er tale om væsentlige ændringer i haven herunder også udgifter til ændringen, anbefales det at forelægge spørgsmålet for provstiudvalget, da sådanne ændringer vil kunne sidestilles med ændringer af tjenesteboligen, som skal godkendes af provstiudvalget. Præstens udtalelse sendes med til provstiudvalget.

Da tjenesteboligen i mange tilfælde ligger tæt på kirken, skal menighedsrådet, i forbindelse med et ønske om at ændre haven, være opmærksomme på, om der findes fredninger, der eventuelt står i vejen herfor.

4.     Hvornår passes haven, hvordan og af hvem

Har menighedsrådet forpligtelsen til hel eller delvis pasning af haven, er det menighedsrådet, der afgør hvornår og hvordan arbejdet skal udføres. Det forudsættes, at arbejdet udføres under hensyntagen til, at det er præstens private område, herunder at præsten så vidt muligt varsles om arbejdets udførelse, og at præstens ugentlige fridag respekteres. Det er også menighedsrådet, der fastlægger niveauet for, hvordan haven passes og hvem, der gør det.

5.    Vand til vanding

Hvis haven er under 1000m2, og præsten dermed som udgangspunkt er forpligtet til at passe haven, hører forbruget til vanding af haven til under præstens private vandforbrug. Dette gælder uanset, der er indgået en aftale om, at menighedsrådet har overtaget hele eller dele af vedligeholdelsespligten.

Er haven derimod over 1000m2, betales forbruget af vand til havevanding af kirkekassen.

6.    Haveredskaber

Haveredskaber stilles til rådighed af menighedsrådet, uanset det er præsten, der har forpligtelsen til at passe haven. Haveredskaberne skal skrives på tjenesteboligens inventarliste.

7.    Opsigelsesbestemmelse

Menighedsrådet kan opsige eller ændre en aftale om hel eller delvis overtagelse af forpligtelsen til at vedligeholde haven. Det er vigtigt, at dette ikke sker på et vilkårligt grundlag, og menighedsrådet bør derfor være opmærksom på de forudsætninger, der har været for at indgå aftalen.

Præsten kan også vælge at opsige aftalen og selv påtage sig at passe haven for fremtiden.

Hvis haven er på over 1000 m2 og menighedsrådet har aftalt med præsten, at denne helt eller delvist passer haven, kan præsten opsige aftalen eller eventuelt indgå en ny aftale.

Rydningsforpligtelse af adgangsveje

Det er menighedsrådets opgave, at sørge for fejning, snekastning og grusning af adgangsveje til tjenstlige lokaler (kontor og konfirmandstue) i tjenesteboligen

Ministeriet har i en sag konkret afgjort, at det offentlige fortov beliggende ved tjenesteboligen var at betragte som en del af adgangsvejen til de tjenstlige lokaler. Det fremgik endvidere af afgørelsen, at forpligtelsen til rydning af de offentlige adgangsveje består på alle ugens dage.

Link til aftale.