Hvem skal være formand og kontaktperson det kommende år?

Valg af formand og næstformand

 

Hvert år inden udløbet af den l-årige funktionsperiode - det vil sige inden l. søndag i advent - vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år.Va1get ledes af

den afgående formand. I dennes forfald ledes valget af den afgående næstformand. Præsten har ikke stemmeret ved valg at formand, men er valgbar som formand. Der er ikke noget til hinder for at vælge et medlem, der ikke deltager i menighedsrådsmødet, til formand. Et medlem af menighedsrådet har pligt til at modtage valg til formand, men er dog kun forpligtet til at være formand i sammenlagt fire år.

 

Så snart valget af formand har fundet sted, vælges en næstformand for det kommende år.Va1g af næstformand - der også sker ved hemmelig afstemning - ledes at den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget. Præsten har heller ikke stemmeret ved valg af næstformand, men er valgbar som næstformand. Der er heller ikke her noget til hinder for at vælge et medlem, der ikke deltager i menighedsrådsmødet, til næstformand. Et menighedsrådsmedlem har pligt til at modtage valg til næstformand.

 

Sager, der behandles efter valget af formand og næstformand, ledes af den afgående formand, indtil den nye formand tiltræder 1. søndag i advent. Så hvis der bliver behov for et ekstraordinært møde, er det den afgående formand, der forbereder mødet, indka1der medlemmerne og leder forhandlingerne.

 

Valg af enkeltmandsposter

Der skal også hvert år være valg til enkeltmandsposterne, som er kirkeværge, kasserer, sekretær, kontaktperson, bygningskyndig og underskriftsberettiget. Disse valg foregår, når valget til formand og næstformand har fundet sted. Ved disse valg har præsten stemmeret.

Valg til enkeltmandsposterne må IKKE foretages ved hemmelig afstemning. Valg til posterne må dog gerne finde sted ved skriftlig afstemning. Afstemningen må imidlertid ikke være hemmelig. Det betyder, at stemmesedlen skal være mærket (fx ved underskrift) på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvilket menighedsrådsmedlem der har afgivet den pågældende stemme. 

 

Generelt

Menighedsrådet har ingen hjemmel til og kan derfor ikke vedtage, at de nyvalgte overtager hvervet, før funktionsperioden begynder.

Hvis et medlem har forfald til mødet, hvor valget af formand, næstformand og de øvrige enkeltmandsposter finder sted, skal der indkaldes en stedfortræder.

 

Kilde: Menighedsrådenes blad nr. 9 2015

 

Ophavsret: