Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Momsfritagelse

Momsfritagelse for enkeltstående arrangementer

Du kan søge SKAT om momsfritagelse, hvis din forening afholder enkeltstående arrangementer og bruger hele overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Enkeltstående arrangementer kan fx være basarer, koncerter og loppemarkeder.

Flere foreninger kan få momsfritagelse for et fælles arrangement, hvis foreningerne hver for sig opfylder betingelserne for momsfritagelse.

Du skal sende ansøgningen om momsfritagelse til Skattecenter Struer. Du skal bruge ansøgningsblanket 31.017. Når du har indsendt ansøgningen, undersøger SKAT, om din forening opfylder betingelserne for at få momsfritagelse. Hvis betingelserne er opfyldt, får din forening en tilladelse.

For at få momsfritagelse for velgørende arrangementer skal din forening opfylde følgende betingelser:

 • Din forening skal bruge overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.
 • Arrangementet skal have en nærmere bestemt afgrænset varighed.
 • Salg af varer og ydelser skal ske for din forenings regning og risiko.
 • Din forening skal føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål.

Hvad overskuddet skal bruges til

Din forening skal bruge hele overskuddet fra et arrangement til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det skal forstås bogstaveligt. Hvis din forening bruger bare en lille del af overskuddet fra arrangementet til andre formål, er momsfritagelse udelukket. Det gælder også, hvis din forening henlægger pengene til brug for andre arrangementer.

Hvis flere foreninger går sammen om at holde et arrangement, skal foreningerne sørge for, at hele overskuddet bruges til velgørende formål.

Hvad din forening må bruge overskuddet til

Det er altså en betingelse for at få momsfritagelse, at din forening bruger overskuddet til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det kan fx være:

 • sygdomsbekæmpelse
 • forebyggende børne- og ungdomsarbejde
 • ulandshjælp
 • kirkeligt arbejde
 • amatøridrætsarbejde.

Arrangementer til fordel for eksempelvis Red Barnet, Røde Kors, Muskelsvindfonden, Kræftens Bekæmpelse og spejderkorps kan altså godt få momsfritagelse.

Din forening kan også få momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet går til fx opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter, fritidscentre, SFO'er og klubber for børn og unge.

En støtteforening eller en forening, der har karakter af en støtteforening, må ikke bruge overskuddet til egen fordel, men skal umiddelbart efter arrangementet udlodde overskuddet til velgørende formål.

Derimod må en forening, som ifølge sin egen formålsbestemmelse er velgørende eller almennyttig, gerne bruge overskuddet fra et arrangement til egen fordel. Foreningen behøver altså ikke udlodde overskuddet. Det gælder fx en amatøridrætsklub.

Musikforeninger, der ifølge vedtægterne har til formål at udbrede forståelse af og kendskab til musikkens kunst, må også gerne bruge overskuddet fra et arrangement til foreningens medlemsaktiviteter og -arrangementer, som er momsfrie.

Men en musikforening må ikke bruge overskuddet fra et arrangement til at afholde musikfestivaler og lignende koncertarrangementer. Den slags arrangementer er nemlig ikke i sig selv velgørende eller på anden måde almennyttige i momsmæssig forstand. Det betyder, at en musikforening kan få momsfritagelse for musikfestivaler og koncerter, men kun hvis den bruger overskuddet til andre medlemsaktiviteter og -arrangementer, og ikke til musikfestivaler og koncerter.

Hvad din forening ikke må bruge overskuddet til

Her er en række eksempler på formål, der ikke er velgørende eller almennyttige i momsmæssig forstand:

 • rejselegater
 • turistforeningers almindelige arbejde
 • løbende drift af forsamlingshuse, medborgerhuse, kulturhuse o.l.
 • lokalradio- og fjernsynsvirksomhed.

Arrangementer til fordel for en enkelt person eller en snæver kreds af personer, fx et gymnastikhold eller en skoleklasse, er ikke almennyttige og kan derfor ikke få momsfritagelse.

Arrangementets varighed

Din forening kan kun opnå momsfritagelse, hvis der er tale om:
 • Ét månedligt arrangement af op til 3 sammenhængende dages varighed.
 • Ét årligt arrangement af op til 14 sammenhængende dages varighed eller 2 arrangementer, hvert af op til 8 dages varighed.
 • Ét årligt arrangement med en samlet varighed på højst 14 dage. Arrangementet skal have et ensartet sammenhængende forløb, men kan afvikles over enkelte dage i forskellige uger eller måneder.

Reglerne kan kombineres. Din forening kan fx holde ét 14-dages arrangement og højst elleve 3-dages arrangementer om året. Det gælder dog kun, hvis 14-dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3-dages arrangementerne.

Når du skal regne ud, hvor lang tid et arrangement varer, skal du kun medregne den tid, hvor de momspligtige aktiviteter foregår. Ved udgivelse og salg af en bog skal du fx kun medregne den periode, hvor bogen reelt bliver udbudt til salg. Ved salg af billetter til en koncert skal du kun medregne den periode, hvor koncerten afholdes.

Din forening kan få tilladelse til at overskride den tidsmæssige begrænsning for velgørende arrangementer, hvis særlige omstændigheder taler for det. Fx kan Dansk Blindesamfund få tilladelse til at overskride tidsperioderne, når de sælger julebladet "Blindes jul", og det samme kan Danida, når de sælger "Børnenes Ulandskalender".

Salg af varer og ydelser for egen regning og risiko

Salg af varer og ydelser skal ske for foreningens regning og risiko. Det indebærer, at din forening formelt og reelt skal stå som arrangør. Din forening betragtes som arrangør, når den står som afsender på annoncer, plakater mv. om arrangementet. Foreningen skal selv betale for optræden, leje af lokaler mv., og udgiften må ikke være fastsat til at udgøre en procentandel af entreindtægterne.

 

Som arrangør kan din forening ikke opnå momsfritagelse for egentlig erhvervsvirksomhed, som den udøver i forbindelse med et momsfritaget arrangement. Desuden må din forening som arrangør ikke drive virksomhed, hvor den sælger varer og ydelser, der svarer til dem, den sælger ved arrangementet.

 

Hvis der serveres spise- og drikkevarer, er arrangøren den, der har en lejlighedstilladelse til alkoholudskænkning (jf. § 22 i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv.).
 
Din forening må ikke afholde arrangementet i lokaler, der er omfattet af en restauratørs alkoholbevilling. Hvis en bevillingshaver (restauratør) og en velgørende forening i fællesskab får lejlighedstilladelse til alkoholudskænkning, kan de godt få momsfritagelse for arrangementet. I den slags tilfælde optræder begge parter i juridisk forstand som arrangør efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv. Bevillingshaveren skal dog betale moms efter de almindelige regler, når han sælger drikkevarer.

Ikke momsfritagelse for køb af varer og ydelser

Din forening kan ikke få momsfritagelse for de indkøb, den har i forbindelse med arrangementerne.

Regnskab

Som arrangør skal du for hvert enkelt arrangement føre et regnskab, der dokumenterer, at hele overskuddet er brugt til velgørende formål.

Din forening kan dog vente med at bruge overskuddet, hvis den klausulerer beløbet inkl. renter til brug for et bestemt velgørende eller almennyttigt formål mv., og hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

 • Beløbet indsættes på en spærret eller båndlagt konto i et pengeinstitut.
 • Beløbet indgår i en fond.

Din forening må ikke på fakturaer mv. anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indeholder moms, eller modtage afregningsbilag med angivelse af moms. 

Din forening skal efter anmodning indsende regnskabet til SKAT vedlagt evt. lejlighedstilladelsen fra politiet. Regnskabet med bilag skal opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori arrangementet er afholdt.

 

Kilde: Skat.dk