Medlemsbidrag

De deltagende menighedsråd hæfter solidarisk for kirkadministration

Ved indmeldelse betales et indskud på 25.000 kr. Beløbet går til dækning af etableringsomkostninger, huslejedepositum,  kassebeholdning m.v.  Når man er indmeldt, er man medejer af kontoret. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Det er vigtigt at bemærke, at Kirkeadministration er menighedsrådenes kontor - ikke et privat foretagende.

Det årlige medlemsbidrag, vil blive forelagt bestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år. Når bestyrelsen har godkendt budgettet, er det de enkelte menighedsråd, der skal sætte midler af i eget budget til dækning af udgiften til kirkeadministration.

Bidraget fastsættes udfra en beregningsmodel, der er baseret på et fast grundhonorar, et fast beløb til lønberegning og derudover er det antal posteringer, der er den væsentligste faktor i beregning af bidragets størrelse. 

Et gennemsnitligt sogn med ca. 2400 postering excl. løn betaler i 2013 ca. kr. 94.000

Beløbet er incl. ALLE udgifter. Dvs. udover løn til regnskabsmedarbejder, dækkes udgifter til regnskabsprogram, kontorhold, kurser, personalepleje, husleje, bestyrelse osv. osv.  

Ophavsret: